• Lid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum Gezondheidszorg
  • Lid van Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Hart- en Vaatziekten
  • Aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Logo_defysiotherapeut

Kwaliteit

Patiënttevredenheidsonderzoek 2017

Sinds 2013 zijn wij bij Fysio Centrum Zaanland bezig om de patiënt tevredenheid te meten middels de Fysio Prestatie Monitor (FPM). Dit is een meetinstrument dat de ervaringen meet door middel van de CQ-index. Dit houdt in dat u tijdens of na de behandelreeks gevraagd kunt worden om via internet een vragenlijst in te vullen over uw ervaring met onze fysiotherapiepraktijk en fysiotherapeut. Deze anoniem verwerkte gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om zowel intern (tussen de collega’s) als extern (tussen verschillende fysiotherapiepraktijken) uitkomsten te vergelijken. Hiervoor hebben we u emailadres en uiteraard uw toestemming nodig. Wij stellen uw deelname aan dit patiënt tevredenheidonderzoek zeer op prijs. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk of kijken op www.fysiomonitor.nl.

HKZ gehercertificeerd

hkz-logo-1Nadat de externe audit met goed gevolg doorlopen is, mag Fysio Centrum Zaanland (FCZ) ook in 2017 het HKZ-certificaat dragen. Dit houdt voor de patient in dat deze weet dat de praktijk voldoet aan de daarvoor gestelde normen en eisen met betrekking tot kwaliteitbeleid. De patient merkt dit in de praktijk aan de zorg en aandacht die wordt besteed aan verslaglegging, dossiervorming en het vastleggen van meetcriteria aan de hand waarvan het behandelresultaat wordt bepaald. Voor de verwijzer is het belangrijk om te weten dat (behandel)processen verlopen via beschreven procedures en protocollen welke regelmatig worden geevalueerd en indien nodig bijgesteld aan de meest recente inzichten en behoeften.
Indien u meer wilt weten over wat het HKZ-keurmerk inhoudt dan kunt u terecht bij Alida Pronk, portefeuillehouder kwaliteit bij FCZ of kijk op www.hkz.nl